رد پای عشق مسافر داستانها دارم از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو بی تو میرفتم تنها،تنها و صبوری مرا کوه تحسین میکرد... http://mosafer-z.mihanblog.com 2020-02-20T03:47:28+01:00 text/html 2013-09-17T01:21:35+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra قربون کبوترای حرمت..... http://mosafer-z.mihanblog.com/post/75 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><img src="http://www.gifs.toutimages.com/images/ani_oiseaux/colombes/colombe_012.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://www.gifs.toutimages.com/images/ani_oiseaux/colombes/colombe_012.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://www.gifs.toutimages.com/images/ani_oiseaux/colombes/colombe_012.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;"><img src="http://www.gifs.toutimages.com/images/ani_oiseaux/colombes/colombe_012.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://www.gifs.toutimages.com/images/ani_oiseaux/colombes/colombe_012.gif"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#ff6600">بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#ff6600">بر شافع ما روز قیامـت صـلوات</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#ff6600">در شـام ولادتـش که شادنـد همـه</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#ff6600">بفرست بر این روح کرامت صلوات&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><img src="http://falshbaner.persiangig.com/image/hazrat%20zinab/BABOLGIF-MOTEBARK%2010.GIF"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399"><br></font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399">زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399">بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399">گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی ام</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399">ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399">ازکبوترهاکه میپرسم نشانم میدهند</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399">گنبدو گلدسته هایت رابه دادم میرسی ؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399">من دخیل التماس رابه چشمت بسته ام</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399">هشتمین دردانه زهرابه دادم میرسی ؟</font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" color="#993399"><br></font></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><img src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/09/imam-reza-www.yasgroup.ir-1.gif" alt="imam reza www.yasgroup.ir 1 تصاویر متحرک ولادت امام رضا علیه السلام"></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px; text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4">***میلاد امام رضا (ع) رو به همه تبریـــــــــــــــــک عرض میکنم***</font></p> text/html 2013-09-08T07:34:04+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت فقــط یــک کلمـــــــه اسـت ؛ میگـــــــــــذرد ... امـــــا جان میگرد تا بگـــــــذرد http://mosafer-z.mihanblog.com/post/74 <font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="line-height: 17px; text-align: right;"><font color="#993399">مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خود محورند ، ولی آنان را ببخش .</font></span></font><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">اگر مهربان باشی مردم تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ،&nbsp;</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><span style="line-height: 17px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">ولی مهربان باش .</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت ، ولی موفق</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><span style="line-height: 17px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">&nbsp;باش .</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند ، ولی شریف و درستکار باش .</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ، ولی&nbsp;</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><span style="line-height: 17px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">سازنده باش .</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند ، ولی شادمان باش .</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">نیکی های درونت را فراموش می کنند ، ولی نیکوکار باش .</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد .</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><br style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند است نه میان</span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><span style="line-height: 17px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399"><span style="line-height: 17px; text-align: right;">&nbsp;تو و مردم .</span></font> </div> text/html 2013-07-16T02:37:51+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra زندگی زیبا... http://mosafer-z.mihanblog.com/post/73 <font size="3" face="impact" color="#ff6600">بخند</font><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp; هرچند&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;غمگینی</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600"><br></font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">ببخش</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp; هرچند</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مسکینی</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600"><br></font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">فراموش کن&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp; هرچند</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp; &nbsp; دلگیری</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600"><br></font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">زیستن اینگونه زیباست....</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp; بخند</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp; ببخش</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp; &nbsp; و فراموش کن</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600"><br></font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">&nbsp;هر چند میدانم&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="impact" color="#ff6600">آسان نیست...</font></div> text/html 2013-06-23T06:20:44+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra میلاد عشقم http://mosafer-z.mihanblog.com/post/72 <p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTB4MM-8sMuQlzw2A8xYttiWPSe4jT0mZxtJhjvEzwEaVstt8uEEA"></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc33cc">گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی /&nbsp; پیشش اگر از ما شکایت کرده باشی</font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc33cc">حتی اگر بی آنکه مشتاقان بدانند / یک شب نمازی را امامت کرده باشی</font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc33cc">یا در لباس ناشناسی در شب قدر / از خود حدیثی را روایت کرده باشی</font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc33cc">پس مرمکهای نگاه ما عقیم ا ند / تو حاضری بی آنکه غیبت کرده باشی . . .</font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc33cc">ولادت امام زمان (عج) مبارک</font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> text/html 2013-03-29T04:04:06+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra اینبار قول بدهیم که نخندیم... http://mosafer-z.mihanblog.com/post/71 <div><img src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2011/11/101349.jpg" alt="بیائیم نخندیم . . . www.RadsMs.com"></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید،ارباب</font></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">نخند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به پسرکی که آدامس می فروشد و تو هرگز نمی خری.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">نخند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می رود و شاید چندثانیه ی کوتاه معطلت کند.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">نخند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه ی پیراهنش جمع شده.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">نخند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به دستان پدرت،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به جاروکردن مادرت،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به همسایه ای که هرصبح نان سنگک می گیرد،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به راننده ی چاق اتوبوس ،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به رفتگری که درگرمای تیرماه کلاه پشمی به سردارد،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به راننده ی آژانسی که چرت می زند،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به پلیسی که سرچهارراه باکلاه صورتش رابادمی زند،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به مجری نیمه شب رادیو،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به مردی که روی چهارپایه می رود تا شماره ی کنتور برقتان را بنویسد،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به جوانی که قالی پنج متری روی کولش انداخته ودرکوچه ها جارمی زند،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به بازاریابی که نمونه اجناسش را روی میزت می ریزد،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به پارگی ریزجوراب کسی در مجلسی،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به پشت و رو بودن چادر پیرزنی درخیابان،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به پسری که ته صف نانوایی ایستاده،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به مردی که درخیابانی شلوغ ماشینش پنچرشده،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به مسافری که سوارتاکسی می شود و بلند سلام می گوید،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000"><span id="more-10848" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به فروشنده ای که به جای پول خرد به تو آدامس می دهد،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به زنی که باکیفی بردوش به دستی نان دارد و به دستی چندکیسه میوه وسبزی،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به هول شدن همکلاسی ات پای تخته،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به مردی که دربانک ازتو می خواهد برایش برگه ای پرکنی،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">به اشتباه لفظی بازیگرنمایشی،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">نخند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">نخند ، دنیا ارزشش را ندارد که تو به خردترین رفتارهای نابجای آدمها بخندی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">که هرگز نمیدانی چه دنیای بزرگ و پردردسری دارند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">آدمهایی که هرکدام برای خود وخانواده ای همه چیز و همه کسند!</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">آدمهایی که به خاطر روزیشان تقلا می کنند،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">بارمی برند،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">بی خوابی می کشند،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">کهنه می پوشند،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">جارمی زنند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">سرما و گرما می کشند،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" color="#990000">وگاهی خجالت هم می کشند،…….خیلی ساده</font></p> text/html 2013-03-20T04:32:09+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra عیدتون مبارک http://mosafer-z.mihanblog.com/post/70 <br><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2013/03/norooz-7.jpg" alt="norooz (7)"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#cc66cc"><span style="line-height: 20px; text-align: center;">سایه حق،سلام عشق ،سعادت روح،سلامت تن،سرمست بهار،سکوت دعا،سرور جاودانه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: center;">این است هفت سین آریایی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ** عیدتان مبارک **</span></font><br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div><div><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></span></div><div><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></span></div><div><span style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></span></div><div><br></div><div><img src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2013/03/norooz-5.jpg" alt="norooz (5)"></div><div><br></div> text/html 2013-03-13T05:32:04+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما، همه از من گریزانند، تو هم بگذر از این تنها... http://mosafer-z.mihanblog.com/post/69 <div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663366"><br></font></div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399">من شعر سکوتم را در گوش تو خواهم خواند</font><div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399">شبهای بلندم را با یاد تو خواهم ماند</font></div><div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399">من ریشه عشقم را در قلب تو خواهم کاشت</font></div><div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399">آن صحبت اول را در خاطره خواهم داشت....</font></div><div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc66cc"><br></font></div><div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#663366"><br></font></div><div><img src="http://irkook.com/wp-content/uploads/2012/12/536666_414413625257995_1418665064_n1.jpg" alt="عکس عاشقانه جدید love 2013"></div> text/html 2013-02-14T13:44:48+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra ........... http://mosafer-z.mihanblog.com/post/68 <P><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#cc0000 size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right">ماهی ها چه قدر اشتباه می كنند ؛</SPAN></FONT></SPAN></P><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#cc0000 size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right"></SPAN> <P><BR style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right">قلاب علامت كدام سؤال است كه به آن پاسخ میدهند ؟</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right"></SPAN> <P><BR style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right">آزمون زندگی ما پر از قلابهایی است كه وقتی اسیر طعمه اش می شویم، تازه می فهمیم ماهی ها بی تقصیرند !</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right"></SPAN> <P><BR style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right">حسد ، كینه ، خشم ، لذت ، غرور، انزجار، انتقام ، ترس ، ...</SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right"></SPAN><BR style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right">خداوندا دانشی عطا فرما تا از كنا</SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#cc0000 size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right">ر این&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#cc0000 size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right">قلابها بگذرم كه شاید دگر فرصتی برای برگشتن به پاكی دریا نباشد .&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN> </P> <DIV><BR></DIV> text/html 2013-02-13T13:33:03+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra ...زندگی... http://mosafer-z.mihanblog.com/post/67 <FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" face="georgia, times new roman, times, serif" color=#993399 size=4><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right">&nbsp; زندگی آرام است، مثل آرامش یك خواب بلند.</SPAN></FONT> <DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" face="georgia, times new roman, times, serif" color=#993399 size=4><BR style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; TEXT-ALIGN: right">&nbsp; زندگی شیرین است، مثل شیرینی یك روز قشنگ.&nbsp;</SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT face="georgia, times new roman, times, serif" color=#993399 size=4><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px"><BR></SPAN></FONT> <DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size=4><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,153); LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: georgia, 'times new roman', times, serif; TEXT-ALIGN: right">زندگی رویایی است، مثل رویای ِیك كودك ناز.</SPAN></FONT></DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size=4><FONT face="georgia, times new roman, times, serif" color=#993399> <DIV><BR style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right"></FONT><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,153); LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: georgia, 'times new roman', times, serif; TEXT-ALIGN: right">&nbsp; زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یك غنچه ی باز.</SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,153); LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: georgia, 'times new roman', times, serif; TEXT-ALIGN: right"></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size=4><FONT face="georgia, times new roman, times, serif" color=#993399><BR style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right"></FONT> <DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,153); LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: georgia, 'times new roman', times, serif; TEXT-ALIGN: right">&nbsp; زندگی تك تك این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است</SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,153); LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: georgia, 'times new roman', times, serif; TEXT-ALIGN: right"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,153); LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: georgia, 'times new roman', times, serif; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;زندگی</SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,153); LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: georgia, 'times new roman', times, serif; TEXT-ALIGN: right"><BR></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,51,153); LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: georgia, 'times new roman', times, serif; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;مثل &nbsp; زمان در &nbsp; گذر..</SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right">.</SPAN></DIV></FONT></DIV> <DIV> <BLOCKQUOTE style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 40px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><BR></DIV></BLOCKQUOTE></DIV></DIV> text/html 2013-02-06T08:18:40+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra بعضی حرفا گفتن نداره!! http://mosafer-z.mihanblog.com/post/66 <font size="2"> بعضی حرفارو نمیشه گفت</font><div><font size="2">باید خورد!</font></div><div><font size="2">ولی بعضی حرفارو نه میشه گفت؛ نه میشه خورد.....</font></div><div><font size="2">میمونه سر دل،</font></div><div><font size="2">میشه دلتنگی...</font></div><div><font size="2">میشه بغض...</font></div><div><font size="2">سکوت...</font></div><div><font size="2">میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته!!!!!</font></div> text/html 2013-02-05T02:17:13+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra عکسای زیبا و هنری با استفاده از حباب! http://mosafer-z.mihanblog.com/post/65 <br><div><p style="font-size: 11.818181991577148px; text-align: center;">&nbsp;</p><p id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3276" style="font-size: 11.818181991577148px; text-align: center;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3278" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="369" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.742556001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3277"></a></p><p align="center" id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3256" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3255" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="368" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.806443001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3254"></a></p><p align="center" id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3259" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3258" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="393" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.811306001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3257"></a></p><p align="center" id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3262" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3261" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="535" height="535" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.814833001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3260"></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="514" height="342" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.818386001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="466" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.821802001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="526" height="352" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.825989001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="542" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.830632001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="370" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.833743001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="371" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.835917001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="369" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.841659001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="415" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.845430001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="370" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.848868001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="398" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.853895001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="418" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.858615001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="367" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.862051001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="553" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.868987001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="514" height="526" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.872056001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;">&nbsp;</p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="415" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.880970001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="367" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.884868001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="415" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.889471001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir "></a></p><p align="center" id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3294" style="font-size: 11.818181991577148px;"><a href="http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html" target="_blank" rel="" id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3293" style="text-decoration: initial; color: rgb(8, 24, 32);"><img width="553" height="390" src="http://www.taknaz.ir/upload/74/0.893143001359872559_taknaz_ir.jpg" alt="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " title="عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir " id="yui_3_7_2_1_1355031552510_3292"></a></p></div> text/html 2013-01-28T14:54:20+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra گوش کن هفت آسمان درشور و حالی دیگرند/عرشیان و فرشیان نام * محمد *میبرند http://mosafer-z.mihanblog.com/post/64 <img src="http://galory59.persiangig.com/www.avafun.mihanblog.com/sms/milade%20payambar%20va%20emam%20sadegh.jpg" alt="اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق"><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000"><span style="line-height: 16px; text-align: justify;">مـــــژده ایـــدل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد</span><br style="line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify;">مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد</span><br style="line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify;">تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری</span><br style="line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify;">بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد</span><br style="line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify;">مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد</span><br style="line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="line-height: 16px; text-align: justify;">اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد</span></font></div><div><span style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;**************************************</font></span></div><div><span style="line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#990000"><br></font></span></div><div><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000">خورشید، محمد است و صادق ماه است / خورشید همیشه با قمر همراه است</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; line-height: 16px; text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc0000">یعنی که ولادت امام صادق&nbsp;/ در روز ولادت رسول الله است</font></p></div> text/html 2013-01-28T02:52:08+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم. شاید او تنهاتر از من باشد … http://mosafer-z.mihanblog.com/post/63 <div><br></div><div><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">هر چقدر هم که بگویی :</span><br><br><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تنهایی خوب است؛</span><br><br><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">هم من و هم تو میدانیم که:</span></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تنهایی خوب نیست ...</span><br><br><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ولی چه میتوان کرد وقتی خوبی نمانده تا به تنهایی ، واژه تنهایی را از تخته سیاه زندگی پاک کند ...</span></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">به تنهایی و بدون تو روزگار میگذرانم ؛</span></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">ناراحت نباش ، این روزها همه کمکم میکنند باور کنم :</span></p><p style="margin: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تنهایی خوب است ...</span></p></div><div><br></div><div><br></div><img src="http://naghmehsara.ir/wp-content/uploads/2013/01/naghmehsara.ir-54.jpg" alt="آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کرده بودم که وقتی سراغت را می گیرند ... شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت..."> text/html 2013-01-28T02:37:58+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra به سلامتی اونایی که هم دل دارن هم معرفت، اما کسی رو ندارن!!! http://mosafer-z.mihanblog.com/post/61 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><img src="http://axgig.com/images/93479011082121938441.jpg"> <div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">کوچه های قدیمی را باریک میساختند،</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا آدم ها به هم نزدیکتر شوند...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حتی در یک گذر؛</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ما انسانها اکنون چقدر از هم دوریم...</font></div> text/html 2013-01-20T02:56:43+01:00 mosafer-z.mihanblog.com zahra وصیت نامه چند عاشق بر روی سنگ قبر http://mosafer-z.mihanblog.com/post/60 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><img src="http://s1.picofile.com/file/7566194301/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D9%82%D8%A8%D8%B1.jpg"> <div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وصیت نامه عشق</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مرا در روزی بارانی دفن کنید تا آتش قلبم خاموش گردد&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و در طابوتی بگذارید از چوب تا بدانند عشق من مانند چوب خاکستر شد</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دستهایم را بر روی سینه ام قرار بدهید</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تا بدانند همیشه دوست داشتم کسی را در آغوش بگیرم</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چشمهایم را باز بگذارید تا بدانند</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همیشه چشم انتظار بودم</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">صورتم را رو به غروب آفتاب بگذارید تا بدانند</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عشق من غروب کرده و زندگی ام تمام شد</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مرا در آفتاب بگذارید تا بدانند عشق من شعله ور شد</font></div></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;*****************************</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنویسید بعد مرگم روی سنگ</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آنکه اینجا در زیر سنگ هم آغوش با خاک شده</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عاشقی دل خسته بود</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="3">عاشقی که عشقش را هیچ گاه</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;فراموش نکرد</span></font></div><div><span style="font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عاشقی که عاشق او بود...</font></span></div><div><span style="font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنویسید بعد مرگم روی سنگ</font></span></div><div><span style="font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آنکه خاک را نقاب چهره اش کرده</font></span></div><div><span style="font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عاشق کسی بود که او را از بحر غم نجات داده</font></span></div><div><span style="font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و فرشته نجاتش تنها او را یک دوست میدید نه یک معشوق...</font></span></div><div><span style="font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div><span style="font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;****************************</font></span></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بر سنگ مزارم بنویسید</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آشفته و سرد و خاموش</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همه دنیا کرده اند مرا فراموش</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ****************************</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; بنویسید:</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زنده بودن را برای زندگی دوست داشت، نه زندگی را برای زنده بودن....</font></div>